Účastníci kouzelnického kroužku jsou povinni respektovat obecná pravidla chování, bezpečnosti a hygieny, doplněná tímto návštěvním řádem:

I. Návštěvní řád platí pro všechny účastníky kroužku bez výjimky, při jeho porušení budou vyvozeny patřičné důsledky, včetně oznámení zákonnému zástupci a případnému okamžitému vyloučení z kroužku bez jakékoli finanční nebo jiné náhrady.

II. Platí přísný zákaz používání omamných látek, kouření a pití alkoholu. V případě porušení těchto zákazů bude účastník kroužku bezodkladně na náklady zákonných zástupců vyřazen z kroužku.

III. V případě hrubého porušení návštěvního řádu nebo opakovaného porušování návštěvního řádu je postupováno stejně jako v předcházejícím bodě.

IV. Provozovatel kroužku je za účastníka kroužku zodpovědný pouze v době trvání kroužku, a to od okamžiku příchodu dítěte do místnosti, kde se koná kroužek do okamžiku odchodu dítěte z místnosti, kde se konal kroužek. Provozovatelkroužku je zodpovědný pouze za účastníky kroužku.Provozovatel kroužkunenese žádnou zodpovědnost za účastníka v době před zahájením kroužku a po jeho ukončení, v rámci časového harmonogramu kroužku uvedeného na webových stránkách.

V. Účastníci kouzelnického kroužku prohlašují, přičemž jejich zákonní zástupci za ně v tomto smyslu v plném právním rozsahu zodpovídají, že:

1. Jsem členem kroužku a vím, že se musím řídit všemi pokyny lektora.

2. Jsem povinen účastnit se celého programu kroužku.

3. Bez písemného souhlasu lektora v žádném případě neopustím kroužek před jeho skončením a nevzdálím se z prostoru, kde kroužek probíhá.

4. Snažím se být dobrým kamarádem a dokazuji to při veškeré činnosti. Nepodvádím při soutěžích, dbám pravidel fair play.

5. Nepoužívám neslušné a vulgární výrazy.

6. Během kroužku nijak neruším a ani nepoužívám mobilní telefon, tablet apod.

7. Dodržuji osobní hygienu a pořádek v celém areálu kroužku.

8. I sebemenší zdravotní potíže hlásím okamžitě lektorovi (např. klíště, průjem, nevolnost apod.).

9. S půjčenými věcmi zacházím šetrně, dbám na to, abych je neztratil a nezničil. Jsem si vědom zákazu jakkoliv svévolně poškozovat cizí majetek a vybavení kroužku. Jsem si vědom, že úmyslně nebo z nedbalosti poškozený majetek musím já nebo můj zákonný zástupce v plné výši nahradit.

10. Jsem si plně vědom, že na kroužek nepatří žádné cennosti (např. šperky, mobil, tablet) a pokud tyto cennosti budu mít na kroužku, nesuplnou odpovědnost za případnou vzniklou škodu. Lektor ani provozovatel kroužku za případné poškození nebo ztrátu nenese žádnou odpovědnost. Taková ztráta nebo poškození nebude ani prošetřována.

11. Nelezu po stromech a bez dozoru lektora respektuji přísný zákaz používat jakékoli sportovní, zábavní a rekreační pomůcky a zařízení (koupací bazén, lanová dráha, houpačky, prolézačky, míče, hřiště apod.). Při koupání nesmím vstupovat do vody bez souhlasu lektora.

12. Nerozdělávám oheň a bez písemného souhlasu lektora nemám u sebe ani nikdy jakkoli nemanipuluji v průběhu kroužku se zápalkami, zapalovačem či jiným potencionálním zdrojem požáru.

13. Chovám se tak, abych neohrozil zdraví své a zdraví ostatních účastníků kroužku. Jsem si vědom, že je přísně zakázáno fyzicky nebo psychicky ubližovat ostatním účastníkům kroužku, zejména mladším a slabším.

14. Jsem si vědom a respektuji přísný zákaz, že na kroužek nepatří žádné bodné, střelné ani jiné zbraně a nebezpečné předměty.

15. Dodržuji vnitřní řád zařízení (areálu), ve kterém je kroužek organizovánvčetně veškerých bezpečnostních a hygienických předpisů.